Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Aktuální informace

GDPR

Pravidla nakládání s osobními údaji

 

1.         Informace o SK HAMR, z.s.

1.1.      Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijal spolek SK HAMR, z.s., IČO: 22846662, se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, L 22194 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Hamr“).

1.2.      Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů členů spolku Hamr (dále jen „členové“).

1.3.      Hamr působí při zpracování osobních údajů členů jako správce a zpracovatel.

 

2.         Jaké údaje zpracováváme?

2.1.      Údaje poskytnuté členy - Hamr zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při přihlášení za člena do spolku Hamr. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.

2.2.      Přihlášku do spolku Hamr mohou podávat pouze osoby starší 18 let, u mladších pak jejich zákonní zástupci.

 

3.         Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1.      Osobní údaje zpracováváme za účelem (a) splnění závazku - naplnění práv a povinností člena Hamr v rozsahu stanov Hamr a dalších pro člena závazných předpisů (není zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů ani nejsou osobní údaje zpracovávány třetím osobám pro marketingové účely) a (b) za účelem plnění právních povinností, které Hamr jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Dále Hamr získává a zpracovává osobní údaje za účelem evidence člena spolku Hamr v příslušném sportovním svazu (bez ohledu na jeho územní působnost), pro přihlášení a identifikaci člena Hamr při sportovních soutěžích a pro poskytnutí osobních údajů orgánům státní správy a územní samosprávy za účelem a v rozsahu požadovaném pro poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

3.2.      Osobní údaje nejsou předávány do třetí země.

3.3.      Osobní údaje obchodních partnerů Hamr jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

 

4.         Odvolání souhlasu

4.1.      Hamr používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek Hamr nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Hamr ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5.         Kdo má přístup k údajům?

5.1.      V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Hamr. V rozsahu získaného souhlasu jsou osobní údaje dále poskytovány zejména příslušným sportovním svazům, pořadatelům sportovních soutěží a orgánům státní správy a územní samosprávy za účelem a v rozsahu požadovaném pro poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

 

6.         Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.      Hamr zpracovává osobní údaje po celou dobu členství člena ve spolku. Ze zákona Hamr následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech a v dokladech potřebných pro doložení členství ve sportovních svazech, pro účast v soutěžích a pro poskytnutí osobních údajů orgánům státní správy a územní samosprávy za účelem a v rozsahu požadovaném pro poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

6.2.      Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Hamr po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách Hamr nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6.3.      Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Hamr pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Hamr vázán.

 

7.         Jaká jsou vaše práva?

7.1.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Hamr a požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které Hamr zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Hamr.

- Přístup k údajům, které jste poskytli Hamr. V případě uplatnění tohoto práva Vám Hamr potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Hamr správně zajistit plné využití Vašich členských práv a povinností.

- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Hamr zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Hamr nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Hamr Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Upozorňujeme však na to, že neposkytnutí osobních údajů může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolku Hamr, zejména co do práva účasti na sportovních soutěžích a požívání členských výhod za zvýhodněnou cenu.

- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Hamr k jinému subjektu, kdy Hamr předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.      Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Hamr se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8.         Bezpečnost

8.1.      Hamr dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Hamr klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.      Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Hamr pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

9.         Kontakt

9.1.      S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Hamr e‑mailem na adresu skhamr@seznam.cz.

 

10.       Účinnost

10.1.    Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

 

SK HAMR, z.s.

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.